Projekty

Propagácia vedy a výskumu

Projekt zahŕňa nasledujúce body:

 

1.Propagácia výskumných stáží (SCORE)

 

2.Propagácia Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ)

 

3.Získanie akademického uznania pre SCORE

 

4.Spolupráca so Žijem vedu

Naším cieľom je zvýšiť povedomie o výskumných stážach, vďaka ktorým majú študenti jedinečnú príležitosť oboznámiť sa so základnými princípmi lekárskeho výskumu ako sú štúdium literatúry, zber údajov, vedecké písanie, laboratórna práca, štatistiky a etické aspekty súvisiace s medicínou. Rovnako majú možnosť navštíviť novú krajinu, spoznať kultúru a nadviazať nové kontakty.

Propagáciou ŠVOČ sa snažíme upriamiť pozornosť na možnosti výskumu na lekárskych fakultách. Je dobrým nástrojom na rozvoj vedeckého myslenia a tvorivej činnosti, získanie schopnosti prezentovať, obhajovať a diskutovať na danú tému a tiež môže pomôcť pri perspektívnom uplatnení sa na trhu práce.

Vedu a výskum propagujeme najmä na sociálnych sieťach SloMSA, lokálnych spolkov a ročníkových skupín. V rámci propagácie SCORE stáží sme vytlačili letáky a plagáty, ktoré sme potom rozdávali na prezentácii stáží alebo na klubových stretnutiach. Na získanie akademického uznania pre výskumné stáže komunikujeme s vedením lekárskych fakúlt.

Leave a Reply