Mám záujem o stáž

Odchádzajúci študent preukáže dostatočnú jazykovú znalosť na základe úspešnosti na národnom jazykovom anglickom teste, ktorý sa koná na začiatku zimného semestra. Svoje konečné bodovanie si môže vylepšiť pomocou pridelených plusových bodov za mimoškolskú činnosť, v ktorejkoľvek stálej komisii (SCOME,SCORP…).

Všetci študenti medicíny (1.-6. ročníka) majú nárok sa uchádzať o účasť na štvortýždňovej výskumnej stáži vo vybranej klinickej alebo predklinickej oblasti medicíny.

Vyučovacím jazykom je angličtina alebo jazyk hostiteľskej krajiny.

Všeobecné, ale aj jazykové požiadavky sú uvedené v podmienkach výmeny SCOPE exchange conditions alebo SCORE exchange conditions vybranej členskej zahraničnej organizácie na webovej stránke IFMSA.

Po výberovom konaní v prípade záväzného záujmu o hostiteľskú krajinu je odchádzajúci študent povinný podpísať s lokálnym spolkom zmluvu, ktorú si je povinný vopred prečítať a riadne porozumieť všetkým povinnostiam, ktoré sa na obe strany v rámci zmluvy vzťahujú.

Zmluvu formuluje každý lokálny spolok individuálne. Za sprostredkovanie zahraničnej stáže platí odchádzajúci študent lokálnemu spolku sumu, ktorá je stanovená v zmluve. Študent sa musí riadiť pokynmi národných (NORE) a lokálnych (LOREs) koordinátorov pre výskumné zahraničné stáže, a mal by sledovať informačné kanály svojho lokálneho študentského klubu/spolku (BSM, MKM, SMMK, SM SZU) a Slovenskej Asociácie Študentov Medicíny (SloMSA).

Zahraničné stáže sú výlučne vzdelávacie a študenti nedostávajú plat. Počas výmeny má študent možnosť pozorovať iný systém zdravotnej starostlivosti či výskumu a učiť sa od zahraničných tútorov. Všetci študenti sú pridelení vedúcemu laboratória/lekárovi, ktorý pôsobí ako tútor a mentor.

Ak máte nejaké otázky neváhajte sa obrátiť na svojho lokálneho koordinátora.