Kto sme

Slovenská asociácia študentov medicíny
Zastupujeme

študentov 4 lekárskych fakúlt na Slovensku už viac než štvrťstoročie - zastrešuje 4 členské organizácie existujúce pri každej lekárskej fakulte v krajine.

Projektová činnosť

spadá prevažne do agendy tréningovej divízie a 6 stálych komisií, zatiaľ čo advokatívna činnosť sa sústreďuje na medicínske vzdelávanie a zmysluplnú mládežnícku participáciu.

Platforma

pre komunikáciu a spoluprácu študentov lekárskych fakúlt, realizáciu zahraničných výskumných a klinických stáží, ale tiež pre osvetové a vzdelávacie aktivity smerované žiakom, študentom či verejnosti v širokom spektre oblastí vrátane ľudských práv, prevencie a klimatickej zmeny - to všetko vo forme pestrých kampaní, tréningov, workshopov, konferencií, diskusií a prednášok.

0

ROKOV

0

Členov

0

Bilaterálnych kontraktov

Vízia:

Zjednotenie študentov medicíny na Slovensku a ich podpora v profesionálnom, osobnostnom a morálnom raste pre zdravšiu budúcnosť našej krajiny. ​

Misia:

Vytvárať priestor pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu študentov slovenských lekárskych fakúlt a edukovať ich, aby mohli spoločne s externými partnermi prispievať k zlepšovaniu vzdelávania v medicíne, osvete zdravotníkov a verejnosti v oblastiach verejného zdravia, sexuálneho zdravia a ľudských práv. Poskytovať študentom príležitosti pre osobnostný rast nad rámec vysokoškolského štúdia a zapájať ich do medzinárodnej komunity medikov a mladých lekárov z celého sveta. Účasťou na stážach im umožňovať osvojovanie praktických zručností a princípov modernej medicíny, s dôrazom na spoznávanie iných kultúr.

Členské organizácie:

SloMSA

Výkonný výbor

International Federation of Medical Students Associations
Zastrešuje

Viac než 1,3 milióna študentov zo 130 krajín sveta. So vznikom v roku 1951 je jednou z najstarších a najväčších organizácií riadených študentmi na svete. Ročne umožní vycestovať na zahranižnú stáž zhruba 15 000 medičkám a medikom. 

Možnosti zapájanie

IFMSA predstavuje možnosť aktívneho zapájania sa do svetovej komunity študentov všeobecného lekárstva, príležitosť sebarealizácie na každej globálnej úrovni a interakcie so špičkovými externými partnermi. Zároveň je spôsobom naberania nových vedomostí, zručností, dobrej praxe a inšpirácie zo zahraničia s ich následným prinesením späť na Slovensko a pretavením do iniciácie pozitívnej zmeny v slovenskom zdravotníctve.

Spolupráca

Spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Organizáciou Spojených národov (OSN) a mnohými ďalšími partnermi. V roku 2014 sa spolu s Medzinárodnou federáciou študentov farmácie (IPSF) a Medzinárodnou asociáciou študentov zubného lekárstva (IADS) stala súčasťou Svetovej zdravotníckej aliancie študentov (WHSA).

Stále komisie

Stála komisia pre vzdelávanie v medicíne (SCOME)

Vznikla v roku 1951 a stala sa tak jednou z prvých troch komisií IFMSA.

Jej cieľom je zaoberať sa mimoškolským vzdelávaním študentov medicíny, vďaka ktorému títo študenti nadobúdajú osobný a profesionálny rozvoj.

Zároveň takto môžu naplno využiť svoj potenciál budúcich lekárov pre lepšiu zdravotnú starostlivosť na celom svete.

Jednotlivci tvoriaci jeden veľký celok v podobe SCOME sa vzájomne stretávajú a spolupracujú aby sa spoločne dozvedeli o lekárskom vzdelávaní a zároveň toto vzdelávanie zlepšovali a posúvali napred pre dosiahnutie čo najväčšieho úžitku.

Vzdelávanie ako také by malo byť záujmom každého študenta medicíny, nakoľko formuje nie len kvalitu budúcich lekárov ale aj kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Stála komisia pre verejné zdravie (SCOPH)

Združuje študentov lekárskych fakúlt na Slovensku, ktorých hlavnou činnosťou je šírenie osvety medzi populáciou s cieľom prevencie, edukácie a zvyšovania povedomia o rozličnými ochoreniach.

Osvetu šírime prostredníctvom sociálnych sietí online kampaňami v podobe videí či informatívnych obrázkov, ale aj offline činnosťou vo forme sprievodných aktivít pri rôznych podujatiach, osvetovou činnosťou v nákupných centrách,  workshopmi na základných a stredných školách, oddeleniach detí a dorastu v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb či v škôlkach.

Venujeme sa najmä problematike zdravého životného štýlu, duševnému zdraviu či boju proti fajčeniu.

Medzi naše najfrekventovanejšie projekty patrí Teddy Bear Hospital, v ktorom sa snažíme eliminovať strach detí z lekárov a hráme sa s nimi na doktorov s veľkými plyšovými medveďmi.

Okrem toho, deti v školách vzdelávame aj workshopmi zameranými na základy prvej pomoci, dôležitosť zdravého životného štýlu či riziká vzniku závislostí. 

 

Stála komisia pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, vrátane HIV a AIDS (SCORA)

Je pomerne mladou stálou komisiou, ktorá vznikla v roku 1992 vrámci IFMSA. 

Naša agenda zahŕňa aktivity a podujatia pre študentov medicíny, pre základné a stredné školy a pre širokú verejnosť na lokálnych, národných, ale aj medzinárodných úrovniach.

Na Slovensku sa snažíme prostredníctvom našich kampaní a aktivít otvárať všetkých 5 hlavných tém SCORA:

Komplexná sexuálna výchova

Materské zdravie a bezpečný prístup k interrupcii

Sexualita a rodová identita

Rodovo-podmienené násilie

HIV a iné sexuálne prenosné infekcie

Témy sexuality, prevencie, zdravia a práv otvárame nielen medzi študentstvom medicíny, ale aj na školách a pre širokú verejnosť.

K našej práci sa pridáva neustále väčší počet mladých ľudí na lekárskych fakultách, ktorí nám pomáhajú napĺňať našu víziu a misiu vzdelanejšej a tolerantnejšej spoločnosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Na lekárskych fakultách otvárame témy inklúzie, rešpektujúcej komunikácie a ľudských práv v oblasti sexuality a reprodukcie.

Stála komisia pre ľudské práva a mier (SCORP)

Stála komisia za ľudské práva a mier (SCORP) je na Slovensku ako aj celosvetovo najmladšou komisiou.

V 1983 vznikla ako Stála komisia za práva migrantov a až v roku 2005 dospela do svojej terajšej podoby. 

Spolu s ďalšími 117 krajinami tvoríme sieť  ktorú spája víziu sveta, kde má každý človek rovnaký a plný nárok na ochranu svojich ľudských práv.

Ako budúcim lekárom nám nesmú byť ľahostajné ani iné aspekty ochrany ľudského života, veríme preto, že je našou povinnosťou snažiť sa ľudí pochopiť a pomôcť tam kde je to potrebné.

V rámci edukácie, zbierkovej činnosti, priamej pomoci a advokácie sa venujeme týmto témam:

Ľudské práva

Mier

Práva a zdravie migrantov

Medicínska etika

Medicína katastrof

Marginalizované skupiny

Stála komisia za ľudské práva a mier je priestorom pre otvorených a ohľaduplných ľudí, ktorí namiesto prechovávania predsudkov voči druhým, chcú najprv lepšie spoznať ich situáciu, pomáhať a postaviť sa za hodnoty, v ktoré veria.

Medzi naše projekty patria napríklad fundraisingové akcie a materiálové zbierky pre pomoc  v krajinách globálneho Juhu, pri vojnových konfliktoch alebo prírodných katastrofách; pomoc v teréne pri ošetrovaní migrantov, ľudí z marginalizovaných skupín a bezdomovcov. 

Stála komisia pre klinické stáže (SCOPE)

Predstavuje jednu z najväčších študentských výmenných programov na celom svete už od roku 1951. 

Každoročne sa celosvetovo týchto stáží zúčastní viac ako 13 000 študentov lekárskych fakúlt. 

Študenti si majú možnosť vybrať z viac ako 100 krajín v najrôznejších kútoch sveta.  

SCOPE stáže umožňujú študentom spoznať fungovanie zdravotníctva v iných krajinách, rovnako ako aj si osvojiť základné poznatky cudzieho jazyka. 

Vďaka tejto skúsenosti majú okrem stáži na oddelení v nemocnici aj možnosť spoznať nových ľudí a nadobudnúť dlhotrvajúce vzťahy aj po skončení stáže. 

Väčšina našich stáží sú organizované bilaterálne – každý študent, ktorý dorazí na stáž ku nám na Slovensko umožní vycestovať jednému študentovi zo Slovenska do zahraničia.  

Pobyt v zahraničí trvá 4 týždne. Prax v nemocnici trvá od 6-8 hodín 5 dní v týždni.

Počas víkendov má študent možnosť spoznávať krajinu a zorganizovať si svoj vlastný program.

Po skončení stáže a dodržaní základných podmienok študent získa oficiálny certifikát o absolvovaní stáže. 

Stála komisia pre výskumné stáže (SCORE)

Vznikla v roku 1991 s cieľom poskytnúť študentom medicíny príležitosť zlepšiť svoje zručnosti a zapojiť sa do výskumu.

V súčasnosti zahŕňa viac ako 65 krajín ponúkajúcich 3000 výskumných projektov. 

Študenti majú možnosť oboznámiť sa so základnými princípmi lekárskeho výskumu ako sú štúdium literatúry, zber údajov, vedecké písanie, laboratórna práca, štatistiky a etické aspekty súvisiace s medicínou.

Na výber majú zo 4 typov projektov, v závislosti od toho, či preferujú prácu v laboratóriu, na klinike alebo v teréne.

Každoročne posielame na stáž študentov medicíny 1. až 6. ročníka, ktorí majú možnosť spoznať novú kultúru, nadviazať priateľstvá a získať skúsenosti počas 4 týždňov stáže.

Rovnako k nám prichádzajú zahraniční študenti, ktorí sa aktívne zapájajú do výskumných projektov nielen na teoretických ústavoch, ale aj na klinikách v nemocniciach.

Stážisti sa vo voľnom čase môžu venovať spoznávaniu krajiny vďaka výletom organizovaným kontaktnými osobami. Po absolvovaní stáže dostanú oficiálny certifikát.

Národná tréningová divízia SloMSA (NTD)

Je stály orgán SloMSA, na čele ktorého stojí Viceprezident/ka pre budovanie kapacít (VPCB).

NTD spája všetkých trénerov SloMSA a prostredníctvom vlastnej trénerskej základne na príprave tréningov a vzdelávaní členov SloMSA, ako aj všetkých študentov medicíny, ktorí majú o to záujem.

Hlavným zameraním NTD je neformálne vzdelávania v nemedicínskych zručnostiach, soft-skills, manažérskych schopnociach.

NTD sa teda venuje budovaniu kapacít – capacity buildin, čo  zahŕňa rozvoj schopností, vedomostí a zručností členov SloMSA pre interné potreby (adekvátne vykonávanie funkcií, vzdelávanie v oblasti záujmu jednotlivých komisii na vysokej úrovni), ako aj pre budúcnosť a lekársku prax jednotlivcov (vedomosti v oblasti projektového manažmentu, time-management, soft skills, skvalitňovaniu komunikačných zručností).

Do CB v rozšírenom pojme zahŕňame aj teambuildingové aktivity jednotlivých stálych komisii ktorých cieľom je prehĺbiť vzťahy členov, ako aj zlepšiť ich vedomosti a schopnosti uplatniteľné v aktivitách jednotlivých komisii. 

Medzi pravidelné aktivity NTD patrí zabezpečenie tréningov počas Valného zhromaždenia tréneri sú významnou súčasťou session tímov jednotlivých stálych komisii.

Medzi najvýznamnejšie aktivity NTD jednoznačne patrí Národné tréningové podujatie SloMSA ISKRA, ktoré je organizované od roku 2022.